درهم ولی شاد

اینجا همچی درهمه

به نام خدا وصلوات بر...
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱ اسفند ۱۳٩٩   کلمات کلیدی:
اللًّهُـ‗__‗ـمَ صَّـ‗__‗ـلِ عَـ‗__‗ـلَى مُحَمَّـ‗__‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗__‗ـَد
 
 
            اللًّهُـ‗__‗ـمَ صَّـ‗__‗ـلِ عَـ‗__‗ـلَى مُحَمَّـ‗__‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗__‗ـَد
 
 
                               اللًّهُـ‗__‗ـمَ صَّـ‗__‗ـلِ عَـ‗__‗ـلَىمُحَمَّـ‗__‗ـدٍوآلِ مُحَمَّـ‗__‗ـَد