درهم ولی شاد

اینجا همچی درهمه

فریدون
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ٥ فروردین ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: شعر


شکی در گذرگاه تاریخ
 از همان روزی که دست حضرت ِ « قابیل «
 گشت آلوده به خون حضرت ِ « هابیل «
 از همان روزی که فرزندان ِ « آدم «
 صدر پیغام‌آورانِ حضرتِ باریتعالی
 زهر تلخ دشمنی در خون ‌ شان جوشید
 آدمیت مرد ه بود
 گرچه آدم زنده بود .
 از همان روزی که » یوسف « را برادرها به چاه انداختند
 از همان روزی که با شلاق و خون » دیوار چین « را ساختند
 آدمیت مرده بود .
 بعد دنیا هی پُر از آدم شد و این آسیاب
 گشت و گشت
 قرنها از مرگ آدم هم گذشت
 ای دریغ
 آدمیت برنگشت .
 قرن ما
 روزگار مرگ ِ انسانیت است
 سین ? دنیا ز خوبی ‌ ها تهی است
 صحبت از آزادگی ، پاکی ، مروت ابلهی است
 صحبت از » موسی « و » عیسی « و » محمد « نابجاست
 قرن » موسی چمبه « هاست
 من که از پژمردن ِ یک شاخه گل
 از نگاه ِ ساکت ِ یک کودک ِ بیمار
 از فغان ِ یک قناری در قفس
 از غ م یک مرد در زنجیر
 حتی قاتلی بر دار
 اشک در چشمان و بغضم در گلوست
 وندرین ایام ، زهرم در پیاله زهر مارم در سبوست
 مرگ او را از کجا باور کنم ؟
 ؟
 صحبت از پژمردن ِ یک برگ نیست
 وای ، جنگل را بیابان می ‌ کنند
 دست خون ‌ آلود را در پیش چشم خلق پنهان می ‌ کنند
 هیچ حیوانی به حیوانی نمی ‌ دارد روا
 آنچه این نامردمان با جان ِ انسان می ‌ کنند
 صحبت از پژمردن ِ یک برگ نیست
 فرض کن مرگ ِ قناری در قفس هم مرگ نیست
 فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نر ُ ست
 فرض کن جنگل بیابان بود از روز نُخست
 در کویری سوت و کور
 در میان مردمی با این مصیبت ‌ ها صبور
 صحبت از مرگ ِ محبت ، مرگ ِ عشق
 گفتگو از مرگ ِ انسانیت است .
 .
 .
 .
 فریدون مشیری
 از مجموع? «بهار را باور کن»